Necessites ajuda?
Contacta’ns!

Seu Electrònica
El Prat de Llobregat

Has de fer tràmits amb l’Ajuntament?

T’ajudem a fer-ho de forma fàcil i sense perdre temps.

IIVTNU - Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (Plusvàlua)

EN TERMINI

Període de presentació:

El termini de presentació comença a comptar des de:
- "Intervivos", 30 dies hàbils des de la data de l'escriptura.
- "Mortis causa", 6 mesos, prorrogables fins a 1 any a petició del subjecte passiu, des de la data de la mort de la persona de la qual s'hereta.


Documentació a aportar


Autoliquidacions/declaracions d'actes per causa de mort (herència):

Documentació Tipus Presentació Model
Escriptura de l'acceptació de l'herència i Impost de successions. Obligatori Ambdues
Escriptura d'adquisició de la finca heretada i en cas que hagi estat per herència adjuntar l'impost de successions presentat. Obligatori Ambdues
Si a l'escriptura no consta la data de defunció, s'ha d'aportar també còpia del certificat de defunció. Obligatori Ambdues

Autoliquidacions/declaracions d'actes "inter-vivos" (Compravendes, donacions, adjudicacions, etc):

Documentació Tipus Presentació Model
Escriptura de transmissió. Obligatori Ambdues
Escriptura d'adquisició de la finca transmitida, en cas que hagi estat per herència adjuntar l'impost de successions presentat.
Obligatori Ambdues

Avanços de l'import de les autoliquidacions:

Documentació Tipus Presentació Model
Última escriptura de l'element tributari que es transmetrà. Obligatori Ambdues

Bonificació del 95% en el cas de l'habitatge habitual:

Documentació Tipus Presentació Model
Aquesta bonificació podrà ser sol·licitada pels interessats que hagin conviscut amb la persona causant durant els dos anys anteriors al decés. L'adquisició s'ha de mantenir per un període de 5 anys. En cas contrari, hauran de pagar-se l'import de la bonificació i els interessos de demora. Obligatori Presencial

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Electrònica Electrònica
  • Ambdues Ambdues

Tràmits destacats