Necessites ajuda?
Contacta’ns!

Seu Electrònica
El Prat de Llobregat

Has de fer tràmits amb l’Ajuntament?

T’ajudem a fer-ho de forma fàcil i sense perdre temps.

Preinscripció escolar 2n cicle educació infantil, primària i secundària obligatòria. Curs 2024-2025

EN TERMINI

Període de presentació:Del 6 al 20 de març de 2024
Per a la preinscripció de 2n cicle d'Educació Infantil i Primària.

Del 8 al 20 de març de 2024
Per a la preinscripció d'Educació Secundària obligatòria.


Documentació a aportar


Documentació acreditativa necesaria

Documentació Tipus Presentació Model

Per fer la sol·licitud de preinscripció cal presentar tota la documentació necessària per a acreditar la identitat de les famílies sol·licitants i l'acompliment dels criteris d'assignació de places. Com que tots els tràmits es fan de manera telemàtica, cal escanejar o fotografiar tots els documents demanats per ambdues cares i tenir-los disponibles en el dispositiu que utilitzareu per emplenar el formulari de preinscripció, ja sigui un ordinador, una tauleta o un telèfon intel·ligent, per a poder-los adjuntar.

Els documents necessaris per a acreditar la identitat de les famílies en la sol·licitud de preinscripció són:

Llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
Quan l'alumne estigui en situació d'acolliment, el document que cal aportar és la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.


Obligatori Presencial
DNI del pare, la mare o el tutor/a de l'alumne/a.

- Si el sol·licitant és estranger necesitarà la targeta de residència on consta el NIE o el passaport.
- Si és estranger d'un país membre de la Unió Europea li caldrà adjuntar el document d'identitat del país d'origen.

De manera excepcional, es poden acreditar les dades d'identificació o de filiació de l'alumnat estranger amb el document d'identitat, el llibre de família del país d'origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar. El director o la directora del centre educatiu corresponent valorarà i examinarà la documentació presentada.

Obligatori Ambdues

Documentació per acreditar criteris de prioritat

Documentació Tipus Presentació Model

1. Per justificar la proximitat del domicili habitual a l'escola. En enviar la sol·licitud es programa la consulta automatitzada del padró. Aquesta consulta serveix per confirmar l'adreça del domicili familiar. Si no es poden obtenir les dades del padró cal acreditar la residència adjuntant un certificat o volant de convivència de l'alumne, on ha de constar l'adreça del domicili i acreditar que l'alumne viu com a mínim amb el pare o la mare que presenta la sol·licitud.

Obligatori Ambdues

2. Per acreditar la proximitat del lloc de treball del pare, la mare o el tutor/a legal a l'escola. En el cas de les persones assalariades, és suficient si s'aporta el contracte laboral o un certificat emès per l'empresa. En el cas de ser treballador/a autònom/a, s'haurà de presentar el model de l'Agència tributària 036 o 037, on es deixa constància del domicili en què es porta a terme l'activitat.

Obligatori Ambdues

3. Per justificar la renda garantida de ciutadania. Aportació de documents com la certificació o la resolució emesa pel Departament de Treball, Afers Socials i Família.

Obligatori Ambdues

Criteris complementaris

Documentació Tipus Presentació Model

Per acreditar que l'alumne forma part d'una família nombrosa. No és necessari presentar aquesta documentació, serà comprovat directament per la pròpia administració mitjançant consultes interadministratives quan es faci la sol·licitud de preinscripció. Només quan no sigui possible validar-ho o es tracti de títols emesos per altres comunitats autònomes, caldrà presentar el títol de família nombrosa.

Obligatori Ambdues

Per acreditar que l'alumne forma part d'una família monoparental. No és necessari presentar aquesta documentació, serà comprovat directament per la pròpia administració mitjançant consultes interadministratives quan es faci la sol·licitud de preinscripció. Només quan no sigui possible validar-ho o quan es tracti de títols emesos per altres comunitats autònomes, caldrà adjuntar el títol de família monoparental.

Obligatori Ambdues

El fet d'haver nascut en un part múltiple s'acredita amb el llibre de família.

Obligatori Ambdues

4. La situació d'acolliment familiar s'acredita amb la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Obligatori Ambdues

Per acreditar que un membre de la unitat familiar té una discapacitat. Aquest supòsit inclou la discapacitat igual o superior al 33 % de l'alumne, del pare o la mare o d'algun germà o germana, i es valida mitjançant consultes interadministratives. Si no es pot validar o si es tracta d'una discapacitat reconeguda per altres comunitats autònomes, cal presentar el certificat o la targeta acreditativa de discapacitat que emet el Departament de Drets Socials o els organismes competents en altres comunitats autònomes. També es pot adjuntar el document que acrediti ser beneficiari o beneficiària d'una pensió d'incapacitat permanent de grau total o de gran invalidesa, o bé, quan sigui oportú, el corresponent certificat de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

Obligatori Ambdues

6. La condició de víctima de violència de gènere o de terrorisme s'acredita amb la sentència judicial de qualsevol ordre jurisdiccional, l'ordre de protecció vigent, o l'informe dels serveis socials o el certificat que acredita la condició de víctima de terrorisme que emet la Subdirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo del Ministeri de l'Interior.

Obligatori Ambdues

Nota

Documentació Tipus Presentació Model

Tots els infants que han estat matriculats en una llar d'infants o en una escola bressol a Catalunya a partir del curs 2022-2023 tenen assignat un codi identificador del Registre d'alumnes de Catalunya, el RALC.
Aquest codi es pot consultar al web preinscripció.gencat.cat, en l'apartat Consulta de l'identificador de l'alumne. Per fer la consulta i obtenir el número d'identificador, el pare, la mare o el tutor o la tutora legal que faci el tràmit s'ha d'autenticar electrònicament. El portal sol·licita la data de naixement de l'alumne i, un cop validada, mostra la informació en pantalla.

És important verificar també que tota la informació que hi apareix és correcta. En cas contrari, cal sol·licitar una rectificació de les dades.

En la sol·licitud de preinscripció s'ha de consignar aquest codi en la casella "Identificador de l'alumne" de l'apartat Dades personals de l'alumne.


Obligatori Ambdues

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Electrònica Electrònica
  • Ambdues Ambdues

Tràmits destacats