Necessites ajuda?
Contacta’ns!

Seu Electrònica
El Prat de Llobregat

Has de fer tràmits amb l’Ajuntament?

T’ajudem a fer-ho de forma fàcil i sense perdre temps.

Preinscripció escolar 1r cicle d'Educació Infantil: Escoles bressol municipals i llar d'infants. Curs 2024-2025

EN TERMINI

Període de presentació:Del 6 al 19 de maig (ambdós inclosos).

A partir del 20 de maig el tràmit estarà fora de termini.

Segons recull la Resolución EDU/465/2024, de 22 de febrer, del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.


Documentació a aportar


Documentació general:

Documentació Tipus Presentació Model

Cal que el nen o nena tingui, com a mínim, 16 setmanes el dia de l'inici del curs. S'ha de presentar una única sol·licitud dins dels terminis establerts. Juntament amb la sol·licitud de preinscripció, o durant el termini establert per fer-la, cal adjuntar la documentació escanejada o fotografiada. Si durant aquest termini no s'acrediten les circumstàncies al·legades a la sol·licitud de preinscripció el criteri afectat no es considera a efectes de baremació i es perden els punts corresponents. En cas de dubte es pot demanar la documentació original a efectes de comprobació.

Opcional Ambdues
- Llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l'alumne o alumna està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Opcional Electrònica
- Declaració responsable de la composició de la unitat familiar, en cas de sol·licitar tarifació social. Opcional Electrònica
- DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

Quan el domicili habitual que s'al·lega no coincideix amb el DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, s'acredita amb el certificat o volant municipal de convivència de l'alumne o alumna, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.
Opcional Electrònica

Documentació necessària per a acreditar els criteris prioritaris:

Documentació Tipus Presentació Model

Per justificar la residència de la unitat familiar al municipi. En enviar la sol·licitud es programa la consulta automatitzada del padró. Aquesta consulta serveix per confirmar l'adreça del domicili familiar. Si no es poden obtenir les dades del padró cal acreditar la residència adjuntant un certificat o volant de convivència de l'alumne, on ha de constar l'adreça del domicili i acreditar que l'alumne viu com a mínim amb el pare o la mare que presenta la sol·licitud.

Opcional Ambdues
Per acreditar la proximitat del lloc de treball del pare, la mare o el tutor legal a l'escola. En el cas de les persones assalariades, és suficient si s'aporta el contracte laboral o un certificat emès per l'empresa. En el cas de ser treballadora o treballador autònom, s'haurà de presentar el model de l'Agència tributària 036 o 037, on es deixa constància del domicili en què es porta a terme l'activitat. Opcional Electrònica
Per justificar la renda garantida de ciutadania. No és necessari presentar aquesta documentació, serà comprovat directament per la pròpia administració mitjançant consultes interadministratives. Només quan no sigui possible validar-ho caldrà aportar documents com la certificació o la resolució emesa pel Departament de Drets Socials. Opcional Electrònica

Documentació necessària per a acreditar els criteris complementaris:

Documentació Tipus Presentació Model

Per acreditar que l'alumne forma part d'una família nombrosa. No és necessari presentar aquesta documentació, serà comprovat directament per la pròpia administració mitjançant consultes interadministratives quan es faci la sol·licitud de preinscripció. Només quan no sigui possible validar-ho o es tracti de títols emesos per altres comunitats autònomes, caldrà presentar el títol de família nombrosa.

Opcional Electrònica

Per acreditar que l'alumne forma part d'una família monoparental. No és necessari presentar aquesta documentació, serà comprovat directament per la pròpia administració mitjançant consultes interadministratives quan es faci la sol·licitud de preinscripció. Només quan no sigui possible validar-ho o quan es tracti de títols emesos per altres comunitats autònomes, caldrà adjuntar el títol de família monoparental.

Opcional Electrònica
El fet d'haver nascut en un part múltiple s'acredita amb el llibre de família. Opcional Electrònica

4. La situació d'acolliment familiar s'acredita amb la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Opcional Ambdues

Per acreditar que un membre de la unitat familiar té una discapacitat. Aquest supòsit inclou la discapacitat igual o superior al 33 % de l'alumne, del pare o la mare o d'algun germà o germana, i es valida mitjançant consultes interadministratives. Si no es pot validar o si es tracta d'una discapacitat reconeguda per altres comunitats autònomes, cal presentar el certificat o la targeta acreditativa de discapacitat que emet el Departament de Drets Socials o els organismes competents en altres comunitats autònomes. També es pot adjuntar el document que acrediti ser beneficiari o beneficiària d'una pensió d'incapacitat permanent de grau total o de gran invalidesa, o bé, quan sigui oportú, el corresponent certificat de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

Opcional Electrònica
Per acreditar la condició de víctima de violència de gènere o de terrorisme: s'acredita amb la sentència judicial de qualsevol ordre jurisdiccional, l'ordre de protecció vigent, o l'informe dels serveis socials o el certificat que acredita la condició de víctima de terrorisme que emet la Subdirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo del Ministeri de l'Interior. Opcional Electrònica
Pels criteris de germans al centre, família nombrosa, família monoparental i discapacitat no serà necessari presentar documentació, seran comprovats directament por la pròpia administració. Opcional Ambdues

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Electrònica Electrònica
  • Ambdues Ambdues

Tràmits destacats