Necessites ajuda?
Contacta’ns!

Seu Electrònica
El Prat de Llobregat

Has de fer tràmits amb l’Ajuntament?

T’ajudem a fer-ho de forma fàcil i sense perdre temps.

Obra menor - Llicències d'obra

EN TERMINI

Període de presentació:Tot l'any


Documentació a aportar


Documentació genèrica:

Documentació Tipus Presentació Model
Justificant de la presentació de presol·licitud de servituds aeronàutiques presentada pel promotor davant de l'Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA) mitjançant la seva pàgina web a l'adreça següent: seguretat aèria.
Consulteu aquest enllaç per a obtenir més informació sobre les autoritzacions d'AESA.
Obligatori Ambdues
Model normalitzat de Llicència d'obres menors. Obligatori Presencial
Plànol emplaçament on s'identifiqui, amb precisió, la finca afectada per les obres. Obligatori Presencial
Memòria tècnica on es descriguin i justifiquin les obres que es pretenen executar, en format paper i/o digital. Obligatori Presencial
Pressupost desglossat de les obres, en format paper i/o digital. Obligatori Presencial
Plànols, acotats i a una escala adient, on es representin gràficament les obres d'acord amb les seves característiques, en format paper i/o digital. Obligatori Presencial
Full d'assumeix de la direcció facultativa de les obres, expedit per un arquitecte o aparellador i visat pel col·legi oficial corresponent. Aquest full ha d'incloure els treballs de reparació de la façana i la col·locació de bastida. Obligatori Presencial
Estudi bàsic de seguretat i salut, si s'escau. Obligatori Presencial
Original del NIF (CIF) de la persona sol·licitant. Obligatori Presencial
Persona jurídica: originals de l 'escriptura de constitució i NIF de la societat, així com els poders de les persones representants i NIF de les mateixes. Obligatori Presencial
Conformitat de la Comunitat de propietaris, si s'escau. Obligatori Ambdues
Declaració jurada de l'empresa contractista. Obligatori Ambdues

Per a la restauració, neteja i reparació de façanes, balcons, etc., amb instal·lació de bastides QUE OCUPIN LA VIA PÚBLICA:

Documentació Tipus Presentació Model
Estudi cromàtic segons l'Ordenança reguladora de l'ús dels colors, materials i altres elements en les edificacions. Obligatori Ambdues
Fotografies en color de la façana. Obligatori Ambdues
Plànols/croquis acotats de planta i secció de la finca, grafiant la posició de la bastida i la seva adaptació als condicionants de l'edifici i la seva urbanització, com pas de vianants, accessos a l'immoble i locals, amplada de la vorera, existència d'arbres, bancs, estacionament de vehicles, vetlladors, etc. (presentar per duplicat). Obligatori Presencial

Per a l'execució d'obres que afectin l'estructura (obertura i reforçaments):

Documentació Tipus Presentació Model
La comunicació a totes les persones ocupants de l'edifici de les obres a executar d'acord amb les condicions que recull l'art. 128 de les Ordenances metropolitanes d'edificació (en endavant OME). Obligatori Ambdues
Full d'assumeix de la direcció facultativa de les obres expedit per un arquitecte o aparellador (segons els tipus d'obra) enginyer o enginyer tècnic (local o indústries) i visat pel col·legi oficial corresponent, per complir amb l'art. 129 de les OM. Obligatori Ambdues
Declaració jurada de l'empresa contractista. Obligatori Ambdues

Per a l'execució dels treballs amb màquina elevadora, que impliqui l'ocupació de la via pública caldrà que es presenti la documentació següent:

Documentació Tipus Presentació Model
Fitxa tècnica de la màquina elevadora, incloent el número de matrícula. Obligatori Ambdues
Pòlissa d'assegurança o certificat d'assegurança que inclogui la màquina elevadora que es vol utilitzar. Obligatori Ambdues
Plànol o croquis de la ocupació de la màquina de la via pública, que es vegi clarament el radi d'ocupació de voreres i calçada.

Obligatori Ambdues

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Electrònica Electrònica
  • Ambdues Ambdues

Tràmits destacats