Necessites ajuda?
Contacta’ns!

Seu Electrònica
El Prat de Llobregat

Has de fer tràmits amb l’Ajuntament?

T’ajudem a fer-ho de forma fàcil i sense perdre temps.

Obra major - Llicència per instal·lació ascensor

EN TERMINI

Període de presentació:Tot l'any


Documentació a aportar


En el cas de que no toqui l'estructura de l'edifici:

Documentació Tipus Presentació Model
Autorització comunitat de propietaris. Obligatori Presencial
Document d'acceptació dels residus emès per l'Entitat Gestora inscrita al Registre de Residus de la Junta de Residus, o bé, si s'escau, document que acrediti que es presentarà abans de l'inici de les obres. Obligatori Presencial
- Estudi bàsic de Seguretat i Salut.(EBSS) Obligatori Presencial
Full d'assumeix de la direcció facultativa de l'obra, expedit per un arquitecte o aparellador i visat pel Col·legi Oficial. Obligatori Presencial
Nomenament de contractista amb original de l'IAE. Obligatori Presencial
Projecte tècnic redactat per un arquitecte o aparellador vist pel Col·legi Oficial corresponent, per duplicat i que, com a mínim, ha de constar de:
- Plànol d'emplaçament E1/500.
- Plànol de les plantes acotades E1/50.
- Plànol de secció E1/50.
- Memòria tècnica de les obres.
Obligatori Presencial
Per fixar la fiança, s'haurà de presentar una avaluació del pes i la naturalesa dels residus, d'acord amb la Guia per a l'aplicació del Decret 201/1994. Obligatori Presencial
Reportatge fotogràfic en color, del vestíbul i els replans, signat pel propietari o president. Obligatori Presencial

En el cas de que toqui l'estructura de l'edifici, a més:

Documentació Tipus Presentació Model
La comunicació a totes les persones ocupants de l'edifici de les obres a executar d'acord amb les condicions que recull l'art. 128 de les Ordenances metropolitanes d'edificació (en endavant OME). Opcional Presencial
Art. 129 OM: full d'assumeix de l'execució de l'obra, expedit per un arquitecte o aparellador i visat pel Col·legi Oficial corresponent. Opcional Presencial

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Electrònica Electrònica
  • Ambdues Ambdues

Tràmits destacats