Necessites ajuda?
Contacta’ns!

Seu Electrònica
El Prat de Llobregat

Has de fer tràmits amb l’Ajuntament?

T’ajudem a fer-ho de forma fàcil i sense perdre temps.

Obra major - Instal·lació i posada en funcionament de Grua-torre

EN TERMINI

Període de presentació:Tot l'any


Documentació a aportar


Genèrica:

Documentació Tipus Presentació Model
A tots els documents hi figuraran la marca, el model i el número de bastidor de l'aparell a instal·lar. Obligatori Presencial

Abans de muntar la grua-torre:

Documentació Tipus Presentació Model
Justificant de la presentació de presol·licitud de servituds aeronàutiques presentada pel promotor davant de l'Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA) mitjançant la seva pàgina web a l'adreça següent: seguretat aèria.
Obligatori Presencial
Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. Obligatori Presencial
Formulari de Sol·licitud. Obligatori Presencial
Fotocòpia de la llicència d'obra nova. Obligatori Presencial
Justificant del pagament de la taxa per expedició de document. Obligatori Presencial
Per duplicat, projecte de grua torre d'acord amb els arts. 26 i 125 de les OM d'Edificació i la Instrucció tècnica complementària ITC MIE-AEM-2 del Reglament d'Aparells d'elevació i manutenció, referent a grues torre per a obres o altres aplicacions, aprovada pel Reial Decret 836/2003, de 27 de juny (BOE 17-07-03). Obligatori Presencial
Certificat de l'entitat d'inspecció i control (EIC) conforme ha passat la inspecció dels elements de la grua desmuntada. Obligatori Presencial
Document visat pel col·legi oficial i expedit per un tècnic competent, en què acredita que assumeix el muntatge i el control del bon funcionament i la seguretat de la grua mentre aquesta roman a l'obra. Obligatori Presencial
Pòlissa d'assegurança de cobertura d'accidents que pugui produir el funcionament de la grua amb un mínim de cobertura de 300.506,05 euros. Obligatori Presencial

Després de muntar la grua-torre:

Documentació Tipus Presentació Model
Model d'imprès GR1 degudament diligenciat i segellat per una entitat d'inspecció i control (EIC), com acreditació de les condicions reglamentàries de la grua torre després del seu muntatge i abans de la posada en servei. Obligatori Presencial

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Electrònica Electrònica
  • Ambdues Ambdues

Tràmits destacats