Necessites ajuda?
Contacta’ns!

Seu Electrònica
El Prat de Llobregat

Has de fer tràmits amb l’Ajuntament?

T’ajudem a fer-ho de forma fàcil i sense perdre temps.

Obra major - Llicències de parcel·lacions

EN TERMINI

Període de presentació:Tot l'any


Documentació a aportar


Genèrica:

Documentació Tipus Presentació Model
Formulari de Sol·licitud. Obligatori Presencial

Projecte tècnic, per triplicat, que contingui la documentació següent:

Documentació Tipus Presentació Model
a) Memòria justificativa de la parcel·lació proposada a les determinacions del planejament aplicable en què es faci constar la descripció de la finca a parcel·lar; s'hi justifiqui jurídicament i tècnicament l'operació de parcel·lació i es descriguin les parcel·les resultants amb expressió de la seva superfície i localització. Obligatori Presencial
b) Plànols de situació o emplaçament a escala no inferior a 1:2000; topogràfic d'informació a escala 1:500 en què se situïn els límits de la finca i es representin els elements naturals i constructius existents, així com les determinacions dels Plans d'Ordenació vinculants. Obligatori Presencial
c) En el cas que hi hagin edificacions, plànols de les plantes i secció a escala 1/100 o 1/50, indicant la superfície de cada planta a la parcel·lació original i a les resultants. Plànols de parcel·lació a escala 1/50, 1/100, 1/200, o 1/500 en funció de l'extensió de les parcel·les. Obligatori Presencial
d) Certificat de domini i estat de càrregues de la finca o finques objecte de la parcel·lació, lliurat pel Registre de la Propietat corresponent. Si la finca o finques no consten immatriculades, s'indicarà aquesta circumstància, s'acompanyarà el títol o títols que acreditin el domini i s'assenyalarà la seva descripció amb indicació de la seva naturalesa, situació, límits i extensió. Obligatori Presencial

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Electrònica Electrònica
  • Ambdues Ambdues

Tràmits destacats