Necessites ajuda?
Contacta’ns!

Seu Electrònica
El Prat de Llobregat

Has de fer tràmits amb l’Ajuntament?

T’ajudem a fer-ho de forma fàcil i sense perdre temps.

Obra major - Llicència d'enderroc

EN TERMINI

Període de presentació:Tot l'any


Documentació a aportar


Si és de menys de 50 m2. Obra menor:

Documentació Tipus Presentació Model
Formulari de sol·licitud específic d'obres menors. Obligatori Ambdues
Projecte no visat. Obligatori Ambdues
Full d'assumeix de direcció tècnica. Obligatori Ambdues

Si és de més de 50m2. Obra major:

Documentació Tipus Presentació Model
Formulari de Sol·licitud. Obligatori Ambdues
1. Documentació genèrica:

- Projecte tècnic signat per tècnic competent i promotor, visat pel col·legi professional corresponent (en format digital).
Contingut:

MG Dades Generals.
 • Identificació i objecte del projecte.
 • Agents del projecte.
 • Relació de documents complementaris.

MD Memòria Descriptiva.
 • Informació prèvia: antecedents i condicionants de partida.
 • Descripció de l’edifici.

MC Memòria Constructiva.
 • Descripció del procediment de demolició.

DG Documentació Gràfica.
Plec de Condicions.
Amidaments i Pressupost.
Obligatori Ambdues

- Memòria descriptiva, plànols i fotografies dels serveis afectats: fotocòpies de les sol·licituds a les companyies subministradores per a la desconnexió o adequació provisional dels serveis afectats abans, durant i després de l’obra, si escau.

Obligatori Ambdues

- Plànol amb proposta de l’ocupació de la via pública durant les obres (situació i definició de la tanca d’obres, reserva d’estacionament prevista, situació dels
contenidors de residus, afectació al trànsit, etc.) i de la mobilitat dels vianants en cas que es vegi afectada per les obres.

Obligatori Ambdues
- Fotografies de la façana i de l’interior de l’edifici signades per tècnic competent i promotor. Obligatori Ambdues
- Qüestionari Estadística d'Edificació i Habitatge. Obligatori Ambdues

- Declaració del contractista en que accepta l’execució de les obres i fotocopia de l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) o compromís per escrit que s’aportarà abans d’iniciar les obres.

Obligatori Ambdues

- Document d'acceptació de residus signat per un gestor de residus autoritzat o compromís per escrit que s’aportarà abans d’iniciar les obres. D’acord amb el RD 210/2018 en aquest document ha de constar el codi del gestor, el domicili de l’obra i l’import rebut en concepte de dipòsit per a la posterior gestió.

Obligatori Ambdues
- Avaluació del pes i la naturalesa dels residus aportant la fitxa justificativa del decret esmentat. Obligatori Ambdues
- Estudi bàsic de Seguretat i Salut.(EBSS) Obligatori Ambdues
- Nomenament del tècnic competent que assumeixi la direcció de les obres amb permanència degudament visat pel col·legi professional corresponent. Obligatori Ambdues

- Nomenament del tècnic competent que assumeixi la coordinació de seguretat i salut de les obres visat pel col·legi professional corresponent en cas que sigui necessari d’acord amb el RD 1627/1997.

Obligatori Ambdues
2. En cas que hi hagi elements que continguin fibrociment:

- Justificació que el desmuntatge, embalatge i transport dels elements que contenen fibrociment s’efectuarà seguint les instruccions del Reial Decret 396/2006, de 31 de març, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguritat i salut aplicables als treballs amb risc d’amiant.

Obligatori Ambdues

- Document d’acceptació dels residus emès per l’Entitat Gestora autoritzada per l’Agència de Residus de Catalunya com a explotadora del dipòsit de residus perillosos o compromís per escrit que s’aportarà abans d’iniciar les obres.

Obligatori Ambdues
Si s’enderroquen habitatges, demanar declaració responsable conforme es troben lliures d’ocupants. Obligatori Ambdues

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

 • Opcional Opcional
 • Obligatori Obligatori

Presentació

 • Presencial Presencial
 • Electrònica Electrònica
 • Ambdues Ambdues

Tràmits destacats