Necessites ajuda?
Contacta’ns!

Seu Electrònica
El Prat de Llobregat

Has de fer tràmits amb l’Ajuntament?

T’ajudem a fer-ho de forma fàcil i sense perdre temps.

Obra major - Llicència d'obra nova, reforma i ampliació

EN TERMINI

Període de presentació:Tot l'any


Documentació a aportar


Genèrica

Documentació Tipus Presentació Model
Justificant de la presentació de presol·licitud de servituds aeronàutiques presentada pel promotor davant de l'Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA) mitjançant la seva pàgina web a l'adreça següent: seguretat aèria.
Consulteu aquest enllaç per a obtenir més informació sobre les autoritzacions d'AESA.
Obligatori Ambdues

Projecte tècnic signat per tècnic competent i promotor, preferiblement visat pel col·legi professional corresponent. El projecte ha de contenir la documentació establerta a l’Annex I de la Part I del CTE i en ell s’ha de justificar tota la normativa vigent d’obligat compliment.
Així mateix, ha de contenir el següent:
- Justificació específica que el projecte compleix amb la reserva d’espais destinats a aparcament.

Obligatori Ambdues

- Justificació del compliment de l’Ordenança reguladora de la incorporació de sistemes de captació d’energia solar del Prat de Llobregat.
Caldrà satisfer els paràmetres més restrictius entre els establerts per CTE DB-HE 4, Decret 21/2006 i Ordenança.
Per validar la substitució del sistema de captació solar per un d’aerotèrmia cal aportar simulació en HULC comparant els dos sistemes.
Així mateix, cal aportar fitxa del fabricant EUROVENT amb els rendiments de la bomba de calor i etiqueta d’eficiència energètica.

Obligatori Ambdues

- Justificació del compliment de l’Ordenança reguladora de l’ús de colors, materials i altres elements en les edificacions del Prat de Llobregat.
Cal aportar un informe cromàtic que contingui la informació establerta a l’article 19 de l’ordenança.

Obligatori Ambdues
- En cas d’instal·lar rètols publicitaris, justificació del compliment de l’Ordenança de publicitat estàtica del Prat de Llobregat. Obligatori Ambdues

- Justificació del compliment del Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis aportant la fitxa justificativa.

Obligatori Ambdues
- Estudi de gestió de residus amb l’avaluació del pes i la seva naturalesa aportant la fitxa justificativa del RD 210/2018. Obligatori Ambdues

- Justificació gràfica específica que el projecte compleix els paràmetres urbanístics d’aplicació indicant, tant en planta com en secció, profunditat edificable, punt de referència per amidar l’altura reguladora màxima, altura reguladora màxima, cota de la planta baixa, vol i longitud màxima dels cossos sortints, etc.

Obligatori Ambdues

- Plànol d'emplaçament indicant l'amplada de la vorera i els elements urbanístics existents per fixar l'aval que garanteixi la reparació dels possibles danys que s'ocasionin als elements urbanístics del sòl com a conseqüència de les obres, en els termes que preveu l'art. 16 de les Ordenances Metropolitanes d’Edificació.

Obligatori Ambdues

- Plànol amb proposta d’ocupació de la via pública durant les obres (situació i definició de la tanca d’obres, bastida, reserva d’estacionament prevista, situació dels contenidors de residus, afectació al trànsit, etc.) i de la mobilitat dels vianants en cas que es vegi afectada.

Obligatori Ambdues
- Plànol amb les especificacions de la xarxa de sanejament separativa. Obligatori Ambdues

- Justificació gràfica específica que el projecte compleix les normes sobre prevenció d’incendis indicant si escau, tant en planta com en secció, sectors d’incendis, locals i zones de risc especial, resistència al foc dels elements (estructura, façanes, coberta, mitgeres, parets, sostres, portes, etc.), longitud dels recorreguts d’evacuació, senyalització dels mitjans d’evacuació, dotació d’instal·lacions de protecció contra incendis, etc.

Obligatori Ambdues
- Estudi Bàsic de Seguritat i Salut (EBSS) o Estudi de Seguritat i Salut (ESS).
D’acord amb el Reial Decret 1627/1997, cal Estudi de Seguretat i Salut si el pressupost d’execució material (PEM) (1) és igual o superior a 313.049€ o 500 jornals (2) o si la durada de les obres és superior a 30 dies laborables, emprant-se en algun moment a més de 20 treballadors simultàniament. En els altres casos cal Estudi Bàsic de Seguritat i Salut.

(1.) PEM 313.049€ = PEC 450.758,73€ (13% despeses generals 6% benefici industrial 21% IVA)
(2.) 500 jornals = PEM 280.000€
Obligatori Ambdues

Memòria descriptiva, plànols i fotografies dels serveis afectats amb fotocòpies de les sol·licituds a les companyies subministradores per a la desconnexió o adequació provisional dels serveis afectats abans, durant i després de l’obra si escau.

Així mateix, s’ha de presentar fotocòpia de les sol·licituds a les companyies subministradores per als subministraments provisionals durant l’obra i definitius un cop finalitzada, en particular d’aigua i electricitat.
Per executar rases o qualsevol altra intervenció en els espais públics, s'haurà de sol·licitar la corresponent llicència amb antelació suficient per coordinar els treballs.
Si és necessari deixar alguna canalització vista s'haurà d'integrar en la composició arquitectònica de la façana.

Obligatori Ambdues

Justificació del compliment de la normativa vigent en matèria d’infraestructures comunes, en concret el projecte d’edificació haurà de complir el Real Decreto 1/1998, de 27 de juny, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación i el Real Decreto 346/2011, de 11 de març, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones.
A més, s’haurà d’aportar el full d’encàrrec d’un tècnic competent en matèria de telecomunicacions visat pel col·legi professional corresponent en el que assumeixi la redacció del projecte i el control de la instal·lació de infraestructures comunes de telecomunicacions.

Obligatori Ambdues
Qüestionari Estadística d'Edificació i Habitatge. Obligatori Ambdues

Document d'acceptació de residus signat per un gestor de residus autoritzat o compromís per escrit que s’aportarà abans d’iniciar les obres. D’acord amb el RD 210/2018 en aquest document ha de constar el codi del gestor, el domicili de
l’obra i l’import rebut en concepte de dipòsit per a la posterior gestió.

El projecte ha d’incorporar una avaluació del pes i la naturalesa dels residus generats en l’obra mitjançant fitxa justificativa del decret.

Obligatori Ambdues

Declaració del contractista en que accepta l’execució de les obres i fotocopia de l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) o del Cens d’empresaris, professionals i retenidors (models 036 o 037) o compromís per escrit que s’aportarà abans d’iniciar les obres.

Obligatori Ambdues
Nomenament del tècnic competent que assumeixi la direcció de les obres signat i visat pel col·legi professional corresponent. Obligatori Ambdues
Nomenament del tècnic competent que assumeixi la direcció d’execució de les obres signat i visat pel col·legi professional corresponent. Obligatori Ambdues

Nomenament del tècnic competent que assumeixi la coordinació de seguretat i salut de les obres signat i visat pel col·legi professional corresponent en cas que sigui necessari d’acord amb el RD 1627/1997.

Obligatori Ambdues

Si les obres poden afectar el jaciment arqueòlogic de les Sorres per sota de la cota de 5 metres de fondària respecte del nivell actual, s’haurà de presentar un
estudi de la incidència que aquestes obres podrien tenir en les restes arqueològiques, elaborat per un professional especialitzat en aquesta matèria (article 16 del Pla Especial i catàleg per a la protecció d’elements d’interès del patrimoni històrico-arquitectònic i ambiental del municipi del Prat de Llobregat).

Obligatori Ambdues

Si l'edificació o els treballs de fonamentació afecten l'aqüífer superficial (20m) o suposen drenatge mitjançant extracció d’aigua de l'aqüífer, s'haurà d’aportar un estudi hidrogeològic on es defineixi el procés constructiu de la fonamentació en relació a l'aqüífer superficial (tècniques d’apantallament, impermeabilitzacions, gestió de l'aigua, etc.) segons "Acord de l'Agència Catalana de l'Aigua de data 26 de febrer de 2004, (DOGC núm. 4093, 17.3.2004)".

Així mateix, s’haurà de presentar còpia de les sol·licituds d’autorització a l’Agència Catalana de l’Aigua per a l’extracció d’aigua de l’aqüífer a causa de les obres, a l’Àrea Metropolitana de Barcelona per a l’abocament a la xarxa de les aigües procedents de l’aqüífer a causa de les obres i a la Comunitat d’Usuaris d’Aigües del Delta del Llobregat per a la inscripció temporal durant l’execució de les obres.

Obligatori Ambdues

Si les obres comporten enderroc

Documentació Tipus Presentació Model
S’haurà de sol·licitar prèviament la llicència d’enderroc corresponent. Obligatori Ambdues

Si les obres comporten alguna afectació dels elements urbanístics existents

Documentació Tipus Presentació Model
Memòria en què es justifiqui la necessitat de la intervenció i una proposta alternativa per a la reubicació dels elements alterats. Obligatori Ambdues

Si les obres per a les quals se sol·licita llicència contemplen la construcció d'un aparcament soterrani amb dos (o més) plantes

Documentació Tipus Presentació Model
Autorització d'obres en zona de policia de lleres en compliment de l'Edicte, de 3 de març de 2004, sobre les prescripcions tècniques aplicables a l'autorització de treballs dins les normes d'explotació dels aqüífers de la Vall Baixa i del Delta del Llobregat. Obligatori Ambdues
Estudi geotècnic i estudi hidrogeològic. Obligatori Ambdues
Gràfics esquemàtics dels esforços a què estaran sotmeses les pantalles en les diferents fases d'execució del buidat de les plantes sota rasant (càrregues, moments flectors, tallants i fletxes admissibles). Obligatori Ambdues

Projecte d'execució referit a l'estructura i al subsòl de l'edificació, el qual haurà de recollir, explícitament, un annex justificant del compliment del Codi Tècnic (CT) pel que fa al "DB-SE-C Cimientos". El valor de les empentes actives i passives a considerar serà el del CT, atenent a possibles redistribucions causades per l'establiment de punts fixos d'estintolament (figura 6.6 CT). Per al càlcul dels extrems esmentats, sobretot els referits a les deformacions, s'utilitzaran mètodes prou coneguts, com els de l'apartat F3 del DB-cimientos; el dimensionat de les pantalles i el mètode d'execució en funció de les característiques dels fonaments de les edificacions veïnes (qualitat dels materials, amplada, fondària, càrregues, etc) i les empentes de les terres i de l'aigua. Si no es poden conèixer amb prou precisió aquestes característiques, s'adoptaran aproximacions, sempre contemplant-les des de la vessant de la màxima seguretat; el gruix mínim de la pantalla en el segon soterrani haurà d'ésser de 0,60m i procurar encastar-la en un estrat fons el més impermeable possible i sense arribar, en cap cas, a l'aqüífer profund. Aquest últim requisit serà indispensable per a la concessió de la llicència.

Obligatori Ambdues
Pòlissa de responsabilitat civil que cobreixi la reparació de les patologies, si s'escau, dels edificis afectats per l'execució de l'obra i, en tot cas, amb cobertura per un import mínim d'1.500.000 euros. Obligatori Ambdues
Seccions dels edificis adjacents existents i de l'edifici projectat. Obligatori Ambdues

Si s'escau

Documentació Tipus Presentació Model
Projecte i llicència d'activitats. Obligatori Ambdues
Complir amb les prescripcions tècniques aplicables a l'autorització de treballs dins les normes d'explotació dels aqüífers de la Vall Baixa i del Delta del Llobregat, la Cubeta de Sant Andreu i la Cubeta d'Abrera, incloses en l'acord de 26 de febrer de 2004 del Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua, publicat al DOGC núm. 4093, de 17/03/2004. Obligatori Ambdues

Edificis de l'ARE Eixample SUD

Documentació Tipus Presentació Model
Plec d'Aigües del Prat. Obligatori Ambdues

Reserva places d'aparcament

Documentació Tipus Presentació Model

D’acord amb l’article 299 de les NNUU del PGM, en cas d’impossibilitat del compliment de la reserva de places d’aparcament en l’edifici i de l’existència de places d’aparcament properes conforme amb el que estableix l’article 102 de les OME, serà necessari justificant-lo en la memòria. En cas de justificar l’exoneració de la reserva de places en l’edifici propi, caldrà presentar escriptura de compra o contracte de lloguer per un mínim ’un any de les places requerides amb caràcter previ a la comunicació de primera ocupació. Així mateix, caldrà justificar que aquestes places no han servit pel còmput de la reserva de places d’aparcament d’un altre edifici i, en cas de lloguer, caldrà presentar un document d’acceptació i compromís del propietari per a la seva vinculació permanent segons el model del que disposa l’Ajuntament.

Obligatori Ambdues

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Electrònica Electrònica
  • Ambdues Ambdues

Tràmits destacats