Necessites ajuda?
Contacta’ns!

Seu Electrònica
El Prat de Llobregat

Has de fer tràmits amb l’Ajuntament?

T’ajudem a fer-ho de forma fàcil i sense perdre temps.

FUE Llicències d'espectacles i activitats recreatives (Llei 11/2009)

EN TERMINI

Període de presentació:Tot l'any


Documentació a aportar


Nova llicència -Per activitats de caràcter ordinari-

Documentació Tipus Presentació Model
Instància llicència d'espectacles públics i activitats recreatives (LER) Obligatori Electrònica
Projecte bàsic Obligatori Electrònica
Pòlissa de responsabilitat civil del tècnic en cas de projectes no visats per col·legi professional. Obligatori Electrònica
Alta IAE o fotocòpia alta declaració censal (model 036 o 037 de la Agència Tributària). Obligatori Electrònica
Contracte de lloguer o de l'escriptura de propietat de l'establiment. Obligatori Electrònica
Per a persones físiques NIF. Obligatori Electrònica
Per a persones jurídiques, escriptura de constitució de la societat, poders de la persona representant i NIF. Obligatori Electrònica
Projecte tècnic de prevenció i seguretat en cas d'incendi per a activitats incloses en l'annex 1 de la llei 3/2010 (model SP01). (La documentació tant en suport paper com suport digital a presentar per activitats incloses en l'annex 1 de la llei 3/2010 seran les determinades pel Departament d'Interior, que poden consultar-se en la seva pàgina web) Obligatori Electrònica
Qüestionari tècnic (LA 04) Obligatori Electrònica
Resguard d'autoliquidació taxes. Obligatori Electrònica
Una fotografia de la façana en suport digital. Obligatori Electrònica
Declaració responsable de la persona titular o organitzadora, si escau, on faci constar el compromís de contractació d'una d'assegurança de responsabilitat civil que cobreix el risc i la declaració responsable sobre la disponibilitat de la finca o local. Obligatori Electrònica
Document acreditatiu de la designació per la persona sol·licitant de la llicència de la persona que ha d'assumir la responsabilitat tècnica de l'execució del projecte i que ha d'expedir la certificació que acrediti l'adequació de l'establiment a la llicència atorgada. Obligatori Electrònica
La sol·licitud de llicència urbanística d'obres, de canvi d'ús o d'ús provisional, si escau, acompanyada per la documentació requerida per la normativa urbanística. Obligatori Electrònica

Nova llicència -Per activitats de caràcter extraordinari-

Documentació Tipus Presentació Model
Memòria amb el contingut mínim següent: Obligatori Electrònica
a) Identificació de l'espectacle públic o activitat recreativa de què es tracti. Obligatori Electrònica
b) Data o dates i horari previst per a la realització. Obligatori Electrònica
c) Nom, cognoms, adreça i telèfons de, com a mínim, dues persones responsables de la seva organització. Obligatori Electrònica
d) Descripció breu de l'espectacle o activitat i del nombre màxim de persones que previsiblement assistiran o participaran en la seva realització, amb indicació dels serveis o prestacions que se'ls ofereixen. Obligatori Electrònica
e) Indicació de les mesures adoptades, incloses la contractació del personal de seguretat privada i de control d'accés, i de les que convindria adoptar per part dels serveis municipals afectats, per tal de prevenir riscos per a la salut i la seguretat i per prevenir inconvenients o molèsties per a terceres persones interessades, especialment en matèria de sorolls i de trànsit. Obligatori Electrònica
f) Declaració responsable de disposar de la pòlissa d'assegurances que dóna cobertura a la responsabilitat civil que pugui derivar-se de l'organització i realització de l'espectacle o de l'activitat recreativa. Obligatori Electrònica
g) Identificació de la persona o persones titulars de la disponibilitat de l'establiment, recinte o espai obert i, en cas que no sigui la mateixa persona promotora o organitzadora, document que expressi la seva conformitat amb l'espectacle públic o amb activitat recreativa projectats. Obligatori Electrònica

Canvi de nom

Documentació Tipus Presentació Model
S'efectua tal i com s'indica al tràmit
Comunicació canvi de titularitat d'activitats
Obligatori Electrònica

Modificació

Documentació Tipus Presentació Model
Les modificacions no substancials dels establiments oberts al públic que comptin amb la llicència municipal, es tramitaran sota el règim de FUE Comunicació prèvia de modificació no sustancial d'una activitat Obligatori Electrònica

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Electrònica Electrònica
  • Ambdues Ambdues

Tràmits destacats