Necessites ajuda?
Contacta’ns!

Seu Electrònica
El Prat de Llobregat

Has de fer tràmits amb l’Ajuntament?

T’ajudem a fer-ho de forma fàcil i sense perdre temps.

Autoritzacions d'ús de les instal·lacions dels horts urbans municipals

EN TERMINI

Període de presentació:Tot l'any.


Documentació a aportar


Documentació Tipus Presentació Model
Formulari de sol·licitud específic. Obligatori Ambdues

1. Documentació preceptiva per a la inscripció a la llista de reserva de les autoritzacions d'ús d'horts urbans:

Documentació Tipus Presentació Model
Declaració jurada conforme es compleix amb la resta de condicions enumerades a la clàusula VI de les Bases . Obligatori Presencial

2. Documentació preceptiva per a l'adjudicació de les parcel·les:

Documentació Tipus Presentació Model
Certificat mèdic oficial que acrediti que la persona usuària posseeix les condicions físiques necessàries per dur a terme l'activitat d'hort lúdic. Obligatori Presencial
Document acreditatiu d'haver abonat l'import del preu públic pels serveis de les instal·lacions dels horts urbans municipals.
Obligatori Presencial
Document acreditatiu d'haver dipositat la garantia/finança de 100 euros. Obligatori Presencial
Una fotografia recent.

Les persones beneficiàries dels horts urbans municipals que vulguin sol·licitar l'exempció de la fiança i la bonificació del 50% del preu públic, hauran d'acreditar que els ingressos de la unitat familiar, siguin inferiors o iguals a la progressió de la taula recollida en la clàusula VII de les Bases reguladores de l'atorgament de les autoritzacions d'ús de les instal·lacions dels horts municipals.

Obligatori Presencial

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Electrònica Electrònica
  • Ambdues Ambdues

Tràmits destacats