Necessites ajuda?
Contacta’ns!

Seu Electrònica
El Prat de Llobregat

Has de fer tràmits amb l’Ajuntament?

T’ajudem a fer-ho de forma fàcil i sense perdre temps.

IAE - Impost sobre Activitats Econòmiques: Declaració de variació

EN TERMINI

Període de presentació:

En el termini d'un mes a comptar des de la data en què es va produir la circumstància que va motivar la variació.
En el cas que es tracti d'una declaració de comunicació de l'import net de la xifra de negoci: entre l'1 de gener i el 14 de febrer de l'exercici en què hagi de tenir efecte aquesta comunicació.


Documentació a aportar


Documentació Tipus Presentació Model
-Imprès de declaració degudament complimentat i signat per un representant de l'empresa. Obligatori Presencial
- Escriptura de poders de la persona que fa el tràmit. Obligatori Presencial
- NIF/NIE o passaport de l'administrador o apoderat. Obligatori Presencial
-Document d'autorització -a més de la documentació anterior quan el signant no sigui el representant legal de l'entitat- signada per qui tingui poders o per l'administrador i representant; fotocopia NIF/NIE o passaport persona autoritzada per fer el tràmit i de l'autoritzant. Obligatori Presencial
Si existeix un o més membres amb una situació de discapacitat del 33% o més, que no disposin del reconeixement del grau de discapacitat de l'ICASS, caldrà aportar un informe mèdic actualitzat que ho acrediti. Obligatori Presencial
- En el cas que la comunicació es formuli per variació en l'Import net de la xifra de negoci còpia de l'Impost de Societats. Obligatori Presencial

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Electrònica Electrònica
  • Ambdues Ambdues

Tràmits destacats