Necessites ajuda?
Contacta’ns!

Seu Electrònica
El Prat de Llobregat

Has de fer tràmits amb l’Ajuntament?

T’ajudem a fer-ho de forma fàcil i sense perdre temps.

Obra menor - Comunicació previa amb aportació de documentació tècnica

EN TERMINI

Període de presentació:Tot l'any


Documentació a aportar


Documentació Tipus Presentació Model
Model normalitzat de Comunicació prèvia d'obres. Obligatori Ambdues
Plànol emplaçament on s'identifiqui, amb precisió, la finca afectada per les obres. Obligatori Presencial
Memòria tècnica on es descriguin i justifiquin les obres que es pretenen executar, en format paper i/o digital. Obligatori Presencial
Pressupost desglossat de les obres, en format paper i/o digital. Obligatori Presencial
Plànols, acotats i a una escala adient, on es representin gràficament les obres d'acord amb les seves característiques, en format paper i/o digital. Obligatori Presencial
Estudi cromàtic segons l'Ordenança reguladora de l'ús dels colors, materials i altres elements en les edificacions. Opcional Presencial
Assumeix de la direcció tècnica, si s'escau. Opcional Presencial
Declaració del contractista. Obligatori Presencial
Fotografies en color de l'estat actual, si s'escau. Obligatori Presencial
Estudi bàsic de seguretat i salut, si s'escau. Opcional Presencial
Original del NIF (CIF) de la persona sol·licitant. Obligatori Presencial
Persona jurídica: originals de l 'escriptura de constitució i NIF de la societat, així com els poders de les persones representants i NIF de les mateixes. Obligatori Presencial
Resguard acreditatiu d'haver efectuat el pagament de les taxes municipals corresponents. Obligatori Presencial
Si afecta a elements comuns estructurals de l'edificació, autorització de la Comunitat per les obres a executar o acreditació compliment art. 128 de les Ordenances metropolitanes d'edificació Obligatori Presencial

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Electrònica Electrònica
  • Ambdues Ambdues

Tràmits destacats