Necessites ajuda?
Contacta’ns!

Seu Electrònica
El Prat de Llobregat

Has de fer tràmits amb l’Ajuntament?

T’ajudem a fer-ho de forma fàcil i sense perdre temps.

FUE Comunicació prèvia ambiental municipal (Annex III) (CPA)

EN TERMINI

Període de presentació:

La comunicació prèvia ambiental municipal es presenta quan es vol iniciar l'activitat i un cop finalitzades les obres i les instal·lacions necessàries per dur-la a terme sempre sota la seva responsabilitat i sense perjudici de l'obtenció d'altres títols habilitats que poden ser preceptives d'acords amb la legislació sectorial.Documentació a aportar


Nova obertura

Documentació Tipus Presentació Model
Model de comunicació prèvia ambiental municipal (Annex III) (CPA) Obligatori Electrònica
Per a persones jurídiques, escriptura constitució societat, poders de representat i NIF. Obligatori Electrònica
Per a persones físiques NIF. Obligatori Electrònica
Contracte de lloguer o de l'escriptura de propietat de l'establiment. Obligatori Electrònica
Alta IAE o fotocòpia alta declaració censal (model 036 o 037 de la Agència Tributària). Obligatori Electrònica
Pòlissa de responsabilitat civil del tècnic en cas de projectes no visats per col·legi professional. Obligatori Electrònica
Projecte bàsic amb continguts que permetin caracteritzar l'activitat. Obligatori Electrònica
Separata al projecte (CPAS 6). Obligatori Electrònica
Certificat tècnic segons model normalitzat de l'Ajuntament (CPAS9). Substituïble per un altre model de certificat. En qualsevol cas sempre ha de figurar al certificat final que "L'activitat s'ajusta al projecte presentat, que es compleixen tots els requisits de seguretat industrial, de prevenció de riscos i altres requisits preceptius, d'acord amb la legislació aplicable i que es disposa de totes les autoritzacions preceptives per desenvolupar l'activitat". Obligatori Electrònica
Certificacions, quan procedeixin, requerides en l'annex I de l' Ordenança d'intervenció municipal ambiental, de seguretat i de salut pública de l'Ajuntament o bé en l'Ordenança reguladora de la contaminació per soroll i vibracions. Obligatori Electrònica
En cas d'activitats ramaderes subjectes al règim de comunicació, s'acompanya també d'un pla de gestió de les dejeccions ramaderes, el qual ha d'haver estat informat favorablement pel departament competent en matèria d'agricultura i ramaderia i de la certificació general tècnica, emesa per un tècnic competent en la qual s'acrediti específicament el compliment de la normativa d'ordenació ramadera que resulta aplicable, indicant les distàncies entre el lloc d'emplaçament de l'activitat projectada i altres instal·lacions i els preceptes de la normativa d'ordenació ramadera que es compleixen. Obligatori Electrònica
Autorització sanitària, per al cas que aquesta sigui necessària segons les determinacions de la Llei 18/2009. Obligatori Electrònica
Acta de comprovació favorable en matèria d'incendis realitzada per ECA per a activitats incloses en l'annex 1 de la llei 3/2010. Obligatori Electrònica
Una fotografia de la façana en suport digital. Obligatori Electrònica
Resguard d'autoliquidació taxes. Obligatori Electrònica

Establiments alimentaris

Documentació Tipus Presentació Model
Ver tràmit Declaració responsable d'inici d'activitat per a establiments alimentaris Obligatori Electrònica

Baixes

Documentació Tipus Presentació Model
Formulari de Sol·licitud. Obligatori Electrònica
Cessament d'activitats (CPAS 12) Obligatori Electrònica

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Electrònica Electrònica
  • Ambdues Ambdues

Tràmits destacats