Necessites ajuda?
Contacta’ns!

Seu Electrònica
El Prat de Llobregat

Has de fer tràmits amb l’Ajuntament?

T’ajudem a fer-ho de forma fàcil i sense perdre temps.

FUE Llicència ambiental (Annex II)

EN TERMINI

Període de presentació:Tot l'any


Documentació a aportar


Nova obertura

Documentació Tipus Presentació Model
Llicència Ambiental (LLA) Obligatori Electrònica
Qüestionari tècnic (LA 03). Obligatori Electrònica
Projecte bàsic amb estudi ambiental. Obligatori Electrònica
Una fotografia de la façana en suport digital. Obligatori Electrònica
Per a persones físiques NIF. Obligatori Electrònica
Per a persones jurídiques, escriptura de constitució de la societat, poders de la persona representant i NIF. Obligatori Electrònica
Contracte de lloguer o de l'escriptura de propietat de l'establiment. Obligatori Electrònica
Alta IAE o fotocòpia alta declaració censal (model 036 o 037 de la Agència Tributària). Obligatori Electrònica
Resguard d'autoliquidació taxes. Obligatori Electrònica
Pòlissa de responsabilitat civil del tècnic en cas de projectes no visats per col·legi professional. Obligatori Electrònica
Projecte tècnic de prevenció i seguretat en cas d'incendi per a activitats incloses en l'annex 1 de la Llei 3/2010. Obligatori Electrònica
Designació per part del titular del tècnic que assumeix el projecte. Obligatori Electrònica
En cas d'explotacions ramaderes han d'aportar el pla de gestió de les dejeccions ramaderes de l'explotació. Obligatori Electrònica

Modificació no substancial

Documentació Tipus Presentació Model
S'efectua tal i com s'indica al tràmit
Comunicació prèvia de modificació no substancial d'una activitat amb efectes sobre les persones o el medi
Obligatori Electrònica

Canvi de nom

Documentació Tipus Presentació Model
S'efectua tal i com s'indica al tràmit
Comunicació canvi de titularitat d'activitat
Obligatori Electrònica

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Electrònica Electrònica
  • Ambdues Ambdues

Tràmits destacats