Necessites ajuda?
Contacta’ns!

Seu Electrònica
El Prat de Llobregat

Has de fer tràmits amb l’Ajuntament?

T’ajudem a fer-ho de forma fàcil i sense perdre temps.

Sol·licitud actes de ciutat

EN TERMINI

Període de presentació:Tot l'any.

 • Per a espectacles públics i activitats recreatives amb un aforament inferior a 500 persones:
  La sol·licitud s'ha de presentar amb una antelació mínima de 15 dies, respecte la data de l'activitat.

 • Per a espectacles públics i activitats recreatives amb un aforament superior a 500 persones i inferior a 1000 persones: La sol·licitud s'ha de presentar amb una antelació mínima de 30 dies, respecte la data de l'activitat.

 • Per a espectacles públics i activitats recreatives amb un aforament superior a 1000 persones i fins a 10.000 persones: La sol·licitud s'ha de presentar amb una antelació mínima de 30 dies, respecte la data de l'activitat.

 • Documentació a aportar


  A) Llicències per a un aforament inferior a 500 persones (baix aforament) de caràcter veïnal o associatiu:

  Documentació Tipus Presentació Model
  1. Instància específica de sol·licitud de llicència per a l'ocupació de la via pública per a un acte de ciutat que inclogui:

  - Dades de la persona jurídica i de la persona representant sol·licitant.
  - Identificació de l'espectacle; data o dates i horari previst per a la realització.
  - Nom, cognoms, DNI, adreça i telèfons de, com a mínim, dues persones responsables de la seva organització.
  - Descripció breu de l'espectacle o activitat i del nombre màxim de persones que previsiblement hi assistiran o participaran en la seva realització.
  - Detall dels elements materials necessaris per a realitzar l'acte.
  Obligatori Presencial
  2. Pòlissa d'assegurança de Responsabilitat Civil i rebut actualitzat o declaració responsable de disposar de la pòlissa d'assegurances que dóna cobertura a la responsabilitat civil que pugui derivar-se de l'organització i realització de l'espectacle o activitat. Obligatori Presencial
  3. Certificat de manipuladors/es d'aliments o declaració jurada de manipulació d'aliments i relació de persones que realitzen tasques de transport, manipulació o servei d'aliments, cas que comporti l'acte aquesta acció. Obligatori Presencial
  4. Respecte de les actuacions a realitzar mitjançant atraccions de fira o qualsevol altre mecanisme o instal·lació es necessitarà tenir l'organitzador, a banda de la documentació que acrediti l'homologació del mecanisme en qüestió, l'acta certificació del muntatge de la instal·lació a disposició dels serveis de vigilància o inspeccions municipals. Obligatori Presencial

  B) Llicències per a un aforament inferior a 1000 persones ( o inferior si es determina per l'Ajuntament que realitzen activitats que comporten risc o perill):

  Documentació Tipus Presentació Model
  1. Instància específica de sol·licitud de llicència per a l'ocupació de la via pública per a un acte de ciutat que inclogui:

  - Dades de la persona jurídica i de la persona representant sol·licitant.
  - Identificació de l'espectacle; data o dates i horari previst per a la realització.
  - Nom, cognoms, DNI, adreça i telèfons de, com a mínim, dues persones responsables de la seva organització.
  - Descripció breu de l'espectacle o activitat i del nombre màxim de persones que previsiblement hi assistiran o participaran en la seva realització.
  - Detall dels elements materials necessaris per a realitzar l'acte.
  Obligatori Presencial
  2. Pòlissa d'assegurança de Responsabilitat Civil i rebut actualitzat o declaració responsable de disposar de la pòlissa d'assegurances que dóna cobertura a la responsabilitat civil que pugui derivar-se de l'organització i realització de l'espectacle o activitat. Obligatori Presencial
  3. Instància de sol·licitud de llicència per a l'activitat a desenvolupar en els supòsits que sigui necessària. Obligatori Presencial
  4. Document d'autoprotecció per a un aforament previst fins a 1.000 persones. Obligatori Presencial
  5. Document d'autoprotecció específic en el cas de muntatge de fires d'atraccions. Obligatori Presencial

  C) Llicències per a un aforament superior entre 1.000 i 10.000 persones:

  Documentació Tipus Presentació Model
  1. Instància específica de sol·licitud de llicència per a l'ocupació de la via pública per a un acte de ciutat que inclogui:

  - Dades de la persona jurídica i de la persona representant sol·licitant.
  - Identificació de l'espectacle; data o dates i horari previst per a la realització.
  - Nom, cognoms, DNI, adreça i telèfons de, com a mínim, dues persones responsables de la seva organització.
  - Descripció breu de l'espectacle o activitat i del nombre màxim de persones que previsiblement hi assistiran o participaran en la seva realització.
  - Detall dels elements materials necessaris per a realitzar l'acte.
  Obligatori Presencial
  2. Pòlissa d'assegurança de Responsabilitat Civil i rebut actualitzat o declaració responsable de disposar de la pòlissa d'assegurances que dóna cobertura a la responsabilitat civil que pugui derivar-se de l'organització i realització de l'espectacle o activitat. Obligatori Presencial
  3. Instància de sol·licitud de llicència per a l'activitat a desenvolupar en els supòsits que sigui necessària. Obligatori Presencial
  4. Document d'autoprotecció per un aforament previst entre 1.000 i 10.000 persones. Obligatori Presencial
  5. Document d'autoprotecció específic en el cas de muntatge de fires d'atraccions. Obligatori Presencial

  Llegenda


  Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

  Presentació

  • Presencial Presencial
  • Electrònica Electrònica
  • Ambdues Ambdues

  Tràmits destacats