Necessites ajuda?
Contacta’ns!

Seu Electrònica
El Prat de Llobregat

Has de fer tràmits amb l’Ajuntament?

T’ajudem a fer-ho de forma fàcil i sense perdre temps.

Alta en el padró d'habitants

EN TERMINI

Període de presentació:Tot l'any


Documentació a aportar


Documentació Tipus Presentació Model
Formulari de Sol·licitud. Obligatori Ambdues

Dades personals:

Documentació Tipus Presentació Model
El document d'identificació original de la persona sol·licitant: NIF, Targeta d'Identitat Comunitària i certificat NE, Targeta NIE o passaport en vigor. Obligatori Ambdues
En el cas que realitzi el tràmit una persona diferent de la persona interessada, document de representació acompanyat del document d'identificació de les dues persones. Obligatori Ambdues

En cas de fills menors:

Documentació Tipus Presentació Model
Original de la Sentència de separació on consti la custòdia del fill/a si els pares estan separats. Obligatori Presencial
Original del Llibre de família y/o certificat de naixement, si el/la menor s'empadrona amb els pares. Obligatori Ambdues
Original del Llibre de família i/o certificat de naixement i una autorització per escrit dels dos pares, amb el seu document d'identitat o, en el seu cas, el document legal de la guàrdia i custodia, per empadronar menors amb altres persones que no siguin els seus pares. Obligatori Ambdues

Dades del domicili:

Documentació Tipus Presentació Model
Habitatge de Propietat:
Original de l'escriptura de propietat de l'immoble on la persona sol·licitant consti com a nova propietària.
Obligatori Ambdues
Habitatge en règim d'arrendament:
Original del contracte de lloguer vigent on la persona sol·licitant consti com a arrendatària o bé factures de subministraments d'aigua, llum, gas.
Obligatori Ambdues
Altres casos:
1. Quan no constin persones empadronades en el domicili on es vol fer l'alta, si la persona interessada no és el titular, s'haurà d'aportar autorització del titular de l'habitatge, identificació del titular i contracte de lloguer, escriptura de propietat o rebut de subministrament.

2. Quan constin persones empadronades en el domicili on es vol fer l'alta, s'haurà d'aportar l'autorització d'empadronament d'una persona major d'edat que estigui empadronada al mateix domicili.
La persona que autoritzi haurà de disposar d'algun títol acreditatiu de l'habitatge (propietat, lloguer...), a nom de la mateixa.

3. Si la persona interessada viu en un establiment col·lectiu (residències, convents, pensions, hospitals, albergs...) l'autorització l'haurà de fer la persona que ostenti la direcció del centre.

4. Quan la persona interessada no disposi de la documentació requerida en els apartats anteriors, caldrà que presenti una sol·licitud d'inscripció en el Padró municipal d'habitants, en què especifiqui les circumstàncies concretes en què es troba i faciliti els mitjans de contacte, per tal que l'Ajuntament pugui fer les comprovacions que estimi necessàries.

Per resoldre aquesta sol·licitud es requerirà, si escau, la intervenció dels serveis socials municipals. El termini legal de resolució serà de tres mesos des de la data de registre d'entrada de la sol·licitud.

Transcorregut el termini legal, sense que l'Ajuntament hagi notificat cap resolució, la petició s'entendrà estimada.
Obligatori Presencial

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Electrònica Electrònica
  • Ambdues Ambdues

Tràmits destacats