Necessites ajuda?
Contacta’ns!

Seu Electrònica
El Prat de Llobregat

Has de fer tràmits amb l’Ajuntament?

T’ajudem a fer-ho de forma fàcil i sense perdre temps.

Canvi de domicili en el Padró Municipal d'Habitants

EN TERMINI

Període de presentació:Tot l'any


Documentació a aportar


Documentació Tipus Presentació Model
Formulari de Sol·licitud. Obligatori Ambdues

Dades personals:

Documentació Tipus Presentació Model
El document d'identificació original de la persona sol·licitant: NIF, Targeta d'Identitat Comunitària i certificat NE, Targeta NIE o passaport en vigor. Obligatori Ambdues
En el cas que realitzi el tràmit una persona diferent de la persona interessada, document de representació acompanyat del document d'identificació de les dues persones. Obligatori Ambdues

En cas de fills menors:

Documentació Tipus Presentació Model
Original de la Sentència de separació on consti la custòdia del fill/a si els pares estan separats. Obligatori Ambdues
Original del Llibre de família o certificat de naixement si s'empadrona amb els pares. Obligatori Ambdues
Original del Llibre de família i/o certificat de naixement i una autorització per escrit dels dos pares, amb el seu document d'identitat o, en el seu cas, el document legal de la guàrdia i custodia, per empadronar menors amb altres persones que no siguin els seus pares. Obligatori Ambdues

Dades del domicili:

Documentació Tipus Presentació Model
Habitatge de Propietat:
Original de l'escriptura de propietat de l'immoble on la persona sol·licitant consti com a nova propietària.
Obligatori Ambdues
Habitatge en règim d'arrendament:
Original del contracte de lloguer vigent on la persona sol·licitant consti com a arrendatària o bé factures de subministraments d'aigua, llum, gas.
Obligatori Ambdues
Altres casos:
1. Quan no constin persones empadronades en el domicili on es vol fer l'alta, si la persona interessada no és el titular, s'haurà d'aportar autorització del titular de l'habitatge, identificació del titular i contracte de lloguer, escriptura de propietat o rebut de subministrament.

2. Quan constin persones empadronades en el domicili on es vol fer el canvi de domicili, s'haurà d'aportar l'autorització d'empadronament d'una persona major d'edat que estigui empadronada al mateix domicili. La persona que autoritzi haurà de disposar d'algun títol acreditatiu de l'habitatge (propietat, lloguer...), a nom de la mateixa.
Obligatori Ambdues

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Electrònica Electrònica
  • Ambdues Ambdues

Tràmits destacats