Al·legacions en matèria d'ordenació del trànsit de vehicles


Nivell 4. Tramitació electrònica completa

Documentació a aportar


Documentació Tipus Presentació
Qualsevol altra documentació que la persona sol·licitant consideri oportuna presentar com a prova que l'eximeixi de la denúncia. Cas que s'aportin documents oficials com les targetes d'estacionament de vehicles que transportin persones amb mobilitat reduïda caldrà presentar l'original i còpia per a la seva compulsa. Opcional Ambdues
Instància que identifiqui l'expedient sancionador i on constin les al·legacions. Obligatori Ambdues

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Electrònica Electrònica
  • Ambdues Ambdues