Necessites ajuda?
Contacta’ns!

Seu Electrònica
El Prat de Llobregat

Has de fer tràmits amb l’Ajuntament?

T’ajudem a fer-ho de forma fàcil i sense perdre temps.

Tràmits municipals


Recerca

Política de protecció de dades personals

Descripció    
Informació de protecció de dades personals Informació
Sol·licitud exercici dels drets de protecció de dades Informació Tramitar

Tràmits generals

Descripció    
Aportació de documentació a Expedient en tràmit Informació Tramitar
Canal d'alertes municipal (Fons Next Generation) Informació Tramitar
Certificat digital idCAT Informació
Declaració Responsable - Contractació Menor Informació Tramitar
Representa - Registre electrònic d'apoderaments Informació Tramitar
Sol·licitud d'accés a la informació pública Informació Tramitar
Sol·licitud general Informació Tramitar

Animals domèstics

Descripció    
Cens d'animals de companyia (inscripció, baixa i modificacions) Informació Tramitar
Control de gossos perillosos (llicència i renovació) Informació Tramitar

Ciutadania

Descripció    
Informe d'adequació de l'habitatge Informació Tramitar
Informe d'arrelament social Informació Tramitar
Informe d'integració social Informació Tramitar
Servei de Primera Acollida a Catalunya Informació Tramitar

Cultura

Descripció    
Convocatòria projectes artístics Unzip 2023 Informació
Inscripció comparses rua de Carnaval Informació Tramitar
Selecció dels patges reials 2024 Informació

Educació

Descripció    
Escoles bressol municipals: renúncia plaça Informació Tramitar
Peticions d'espais de centres educatius Informació Tramitar
Preinscripció escolar 1r cicle d'Educació Infantil: Escoles bressol municipals i llar d'infants. Curs 2023-2024 Informació Tramitar
Preinscripció escolar 2n cicle educació infantil, primària i secundària obligatòria. Curs 2023-2024 Informació
Sol·licitud de tarifació social pel servei d'escola bressol Informació Tramitar

Energia

Descripció    
Estudi informe de risc d'exclusió residencial (RER), Llei 24/2015 Informació Tramitar

Entitats i associacions

Descripció    
Inscripció Registre Municipal d'Entitats Informació Tramitar
Modificació de dades/baixa en el Registre Municipal d'Entitats Informació Tramitar

Esports

Descripció    
Gestions de tràmits de les activitats esportives (preinscripció d'abonaments i/o activitats esportives i altres tràmits) Informació Tramitar
Petició puntual d'espais en instal·lacions esportives municipals Informació Tramitar

Família

Descripció    
Casament civil a l'Ajuntament Informació
Modificació o certificació de la inscripció al Registre municipal d'unions estables de parelles Informació

Formació, empresa i comerç

Descripció    
Fira Avícola - Reserva d'espai a la Fira Artesanal Informació
Fira Avícola - Reserva d'espai a la Mostra Comercial Informació
Inscripció a cursos de formació contínua. Treballadors/ores preferentment en actiu Informació Tramitar
Inscripció a cursos i programes. Treballadors/ores preferentment en atur Informació Tramitar
Sol·licitud de reserva d'espais del Centre de Promoció Econòmica Informació Tramitar

Impostos i taxes

Descripció    
Certificats cadastrals: Punt d'Informació cadastral Informació
Certificats de béns i d'altres dades tributàries Informació Tramitar
Devolució d'ingressos indeguts Informació Tramitar
IAE - Impost sobre Activitats Econòmiques: Alta Informació Tramitar
IAE - Impost sobre Activitats Econòmiques: Baixa Informació Tramitar
IAE - Impost sobre Activitats Econòmiques: Bonificació utilització/producció d'energia solar, eòlica o a partir de biomassa Informació Tramitar
IAE - Impost sobre Activitats Econòmiques: Declaració de variació Informació Tramitar
IBI - Impost sobre Béns Immobles: Bonificació per a famílies nombroses Informació Tramitar
IBI - Impost sobre Béns Immobles: Bonificació per a les empreses d'urbanització, construcció i promoció immobiliària Informació Tramitar
IBI - Impost sobre Béns Immobles: Bonificació per habitatges de protecció oficial Informació Tramitar
IBI - Impost sobre Béns Immobles: Canvi de nom i altres rectificacions Informació Tramitar
IBI - Impost sobre Béns Immobles: Consulta Informació Tramitar
IBI - Impost sobre Béns Immobles: Pagament Informació
IBI - Impost sobre Béns Immobles: Reclamacions Informació Tramitar
ICIO - Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres: Pagament Informació
IIVTNU - Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (Plusvàlua) Informació Tramitar
IVTM - Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica Informació
IVTM - Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica: Bonificació per a vehicles antics Informació Tramitar
IVTM - Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica: Bonificació per a vehicles no contaminants Informació Tramitar
IVTM - Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica: Exempció per a persones amb discapacitat (grau igual o superior al 33%) Informació Tramitar
IVTM - Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica: Prorrateig per baixa del vehicle Informació Tramitar
IVTM - Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica: Reclamacions Informació Tramitar
Taxa d'entrada de vehicles a través de les voreres: Guals Informació
Taxa per expedició de documents Informació
Taxa per la recollida i gestió de residus comercials Informació
Taxa per les ocupacions del subsòl, el sòl, la volada i activitat a la via pública Informació
TXIA - Taxa per Intervencions en Activitats: Bonificacions Informació Tramitar
TXIA - Taxa per Intervencions en Activitats: Exempció Informació Tramitar
TXIA - Taxa per Intervencions en Activitats: Exempció de tributació per inici d'activitat Informació Tramitar
TXIA - Taxa per Intervencions en Activitats: Pagament Informació

Llicències i permisos: activitats

Descripció    
FUE Comunicació d'inici i modificació substancial d'activitat en un establiment amb certificat tècnic (CPCT) Informació Tramitar
FUE Comunicació d'inici i modificació substancial d'activitat en un establiment amb projecte tècnic i certificat (CPPT) Informació Tramitar
FUE Comunicació prèvia ambiental municipal (Annex III) (CPA) Informació Tramitar
FUE Comunicació prèvia de canvi de titularitat d'activitats (CN) Informació Tramitar
FUE Comunicació prèvia de modificació no substancial d'una activitat Informació Tramitar
FUE Declaració responsable d'inici d'activitat per a establiments alimentaris Informació Tramitar
FUE Llicència ambiental (Annex II) Informació Tramitar
FUE Llicències d'espectacles i activitats recreatives (Llei 11/2009) Informació Tramitar
FUE Sol·licitud informe previ en matèria de seguretat contra incendis Informació Tramitar
FUE Sol·licitud informe Urbanístic associat a la tramitació d'activitats (IU) Informació Tramitar
Llicències guals (concessió, modificació i baixa) Informació Tramitar

Llicències i permisos: obres

Descripció    
Certificat de règim urbanístic: aprofitament Informació Tramitar
Comunicació de primera utilització i ocupació d'edificis i instal·lacions Informació Tramitar
Obra major - Instal·lació i posada en funcionament de Grua-torre Informació Tramitar
Obra major - Llicència d'enderroc Informació Tramitar
Obra major - Llicència d'obra nova, reforma i ampliació Informació Tramitar
Obra major - Llicència d'usos i obres provisionals Informació Tramitar
Obra major - Llicència per instal·lació ascensor Informació Tramitar
Obra major - Llicència urbanística per a la constitució i modificació d'un règim de propietat horitzontal simple o complexa Informació Tramitar
Obra major - Llicències de parcel·lacions Informació Tramitar
Obra menor - Comunicació previa amb aportació de documentació tècnica Informació Tramitar
Obra menor - Comunicació prèvia sense documentació tècnica (Assabentat) Informació Tramitar
Obra menor - Llicències d'obra Informació Tramitar

Llicències i permisos: produccions audiovisuals

Descripció    
Permís de filmacions/sessions fotogràfiques als equipaments/instal·lacions municipals i/o amb ocupació d'espai públic Informació Tramitar

Manteniment de la ciutat

Descripció    
Clavegueram Informació Tramitar
Comunicació d'incidències relacionades amb el manteniment de les papereres Informació Tramitar
Deixalleria Municipal Informació
Incidències relacionades amb la via pública Informació Tramitar
Neteja de pintades i grafits en parets i façanes Informació Tramitar
Recollida de mobles i trastos vells Informació Tramitar
Recollida selectiva de residus municipals Informació

Padró d'habitants

Descripció    
Alta en el padró d'habitants Informació Tramitar
Alta per naixement en el Padró Municipal d'Habitants Informació Tramitar
Baixa per defunció en el Padró Municipal d'Habitants Informació Tramitar
Canvi de domicili en el Padró Municipal d'Habitants Informació Tramitar
Certificat d'empadronament anterior a l'1 d'abril de 1986 Informació
Certificat d'empadronament individual i col·lectiu Informació
Comunicació canvi de domicili a la Prefectura de Trànsit als efectes del permís de circulació i/o conducció Informació
Comunicació de canvi domicili a altres administracions Informació Tramitar
Justificant d'empadronament col·lectiu amb certificat digital Informació Tramitar
Justificant d'empadronament individual amb certificat digital Informació Tramitar
Modificació dades personals en el Padró Municipal d'Habitants Informació Tramitar

Policia Local

Descripció    
Renúncia, baixa i retirada d'un vehicle de la via pública Informació Tramitar
Sol·licitud de llicencia d'armes de 4a. categoria Informació Tramitar

Promoció cívica

Descripció    
Autoritzacions d'ús de les instal·lacions dels horts lúdics municipals Informació Tramitar
Autoritzacions d'ús de les instal·lacions dels horts urbans municipals Informació Tramitar
Pròrroga autoritzacions d'ús de les instal·lacions dels horts lúdics municipals Informació Tramitar
Pròrroga d'autoritzacions d'ús de les instal·lacions dels horts urbans municipals Informació Tramitar

Salut pública i consum

Descripció    
Autorització sanitària: establiments de tatuatges, micropigmentació i pírcings Informació Tramitar
Servei Públic de Consum: Atenció de consultes Informació Tramitar
Servei Públic de Consum: Tramitació de queixes, reclamacions i denúncies Informació Tramitar
Sol·licitud per demanar fulls oficials de reclamació i rètol anunciador Informació Tramitar

Serveis socials

Descripció    
Centre de dia Informació
Residència assistida Informació
Servei atenció domiciliària (SAD) Informació
Sol·licitud de reconeixement de la situació de dependència Informació
Teleassistència domiciliària Informació
Transport adaptat Informació

Transport públic

Descripció    
Carnets pensionistes FGC Generalitat Informació Tramitar
Passi d'acompanyant de persones amb discapacitat Informació

Via pública

Descripció    
Al·legacions en matèria d'ordenació del trànsit de vehicles Informació Tramitar
Al·legacions per infracció de les ordenances municipals Informació Tramitar
Autorització d'ocupació temporal de la via pública amb la instal·lació d'una terrassa Informació Tramitar
Mercat setmanal de Sant Cosme Informació Tramitar
Ocupació de la via pública amb sacs i/o contenidors de runa Informació Tramitar
Reserva d'estacionament per a persones amb discapacitat Informació Tramitar
Sol·licitud actes de ciutat Informació Tramitar
Sol·licitud de tancament de carrers, reserves d'estacionament i altres ocupacions de la via pública Informació Tramitar
Sol·licitud d'ocupació de la via pública amb parades de venda de roses i llibres per a la Diada de Sant Jordi 2024 Informació
Targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat Informació Tramitar

Tràmits destacats